February 14, 2015

Độ Lượng Hay Đo Lường

Đức Chúa Trời nuôi các tôi tớ Ngài theo sự “độ lượng” của Ngài, còn đôi khi hội thánh nuôi các đầy tớ Chúa theo sự […]
February 13, 2015

Tin Thì Không Vội

Đức tin nơi Chúa là học chờ đợi Chúa trong những lúc không thể đợi chờ. Đức tin nơi Chúa là không vội vã mà lại […]
February 12, 2015

Đức Tin : Từ Thử Nghiệm Đến Thực Nghiệm

Đức tin chịu thử nghiệm là đức tin thực nghiệm. Đức tin chịu thử luyện là đức tin chịu kinh nghiệm. Đức Chúa Trời thử nghiệm […]
February 11, 2015

Được Chép Cho Chúng Ta

Kinh Thánh được viết không chỉ cho các thánh đồ thời xưa mà còn cho các tín đồ thời nay. Những lời hứa của Đức Chúa […]