February 10, 2015

Xin Kiếu Hay Xin Khứng

Đừng làm tín đồ “xin kiếu” mà hãy làm tín đồ “xin khứng”. Đừng “xin kiếu” đối với Thánh Linh. Đừng “xin kiếu” đối với sự […]
February 9, 2015

Tôi Đã Bước Vào Hoả Ngục

Tải File PDF
February 9, 2015

Đức Tin Để Tiếp Nhận Và Đức Tin Để Từ Chối

Có một khía cạnh khác của đức tin mà bạn cần biết. Đức tin không phải lúc nào cũng đồng ý và chấp nhận mà đôi […]
February 8, 2015

Đầu Thành Cuối, Cuối Thành Đầu

Lãnh đạo cơ đốc cần có thái độ “đầu nên rốt và rốt nên đầu.” Khi Chúa Giê-su nói “đầu thành rốt và rốt thành đầu” […]