February 7, 2015

Thần Học Tế Lễ, Không Phải Thần Học Kể lể

Thần học của Kinh Thánh là thần học tế lễ, chứ không phải là thần học kể lể. Một số cơ đốc nhân đã sống theo […]
February 6, 2015

Chúa Thương, Chúa Thử Rồi Chúa Thưởng

Có một nguyên tắc quan trọng về sự thử thách của Chúa mà chúng ta cần biết để đứng vững trong những lúc thử thách : […]
February 5, 2015

Chúa Thử Người Theo Chúa

Đức Chúa Trời không chỉ thử thách những người chưa theo Ngài mà Ngài còn thử thách những con người theo Ngài và những con người […]
February 4, 2015

Tín Đồ “Xem Lễ” Hay Tín Đồ “Tế Lễ”

Đừng làm tín đồ xem lễ, hát lễ hay kể lể mà hãy làm tín đồ tế lễ. Hãy dâng thân thể làm tế lễ sống […]