March 18, 2015

Trật Tự Của Thánh Linh

Trật tự của Thánh Linh là trật tự vượt trên tất cả mọi trật tự. Đôi khi chúng ta phải “phá” trật tự của chúng ta […]
March 17, 2015

Làm Ơn! Biết Ơn! Và Đầy Ơn!

Đức Chúa Trời là Đấng hay làm ơn. Chúng ta phải là người hay biết ơn. Thì chúng ta mới thành người đầy ơn! Đức Chúa […]
March 16, 2015

Câu Trả Lời Vượt Trên Mọi Câu Trả Lời

Để đáp ứng nhu cầu thuộc linh và siêu nhiên của con người, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là những kẻ tin Chúa Giê-su […]
March 15, 2015

Thánh Linh Nghe Hay Nghe Thánh Linh?

Thông thường thì chúng ta đều biết Thánh Linh nghe những gì Chúa Cha nói và nói lại cho chúng ta, nhưng Thánh Linh cũng muốn […]