Thẩm Quyền Của Học Giả
April 26, 2014
Vì Ta, Trong Ta Và Qua Ta
April 28, 2014

Bí Quyết Thành Công

Để thành công và “thành nhân” trong đời sống và chức vụ thuộc linh, chúng ta cần có hai “đức” : Đức Thánh Linh và đức tin.

Đức Thánh Linh giúp bạn thành nhân

Đức tin giúp bạn thành công.

Dù chúng ta có “đức” nào đi nữa, nhưng nếu không có “Đức Thánh Linh” và “đức tin” thì đối với Đức Chúa Trời cũng bị kể như là “thất đức”, vì Kinh Thánh khẳng định rằng “không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.”

“Vì Ba-na-ba là người tốt, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Số người tin Chúa lại gia tăng rất nhiều.”
(Công vụ 11:24)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây