Dùng Quá Khứ Hay Bỏ Quá Khứ
July 17, 2014
Đức Chúa Trời Hay Làm Phép Lạ
July 19, 2014

Bình Thường Mà Lại Phi Thường

Hầu hết những con người thật của Đức Chúa Trời trông rất bình thường mà lại phi thường, trông rất tự nhiên mà lại siêu nhiên, trông rất xa mà lại rất gần.

Những con người thật của Đức Chúa Trời không có vẻ gì bí ẩn, huyền nhiệm, ẩn tu hay lập dị.
Ngoài tiên tri Giăng Báp tít hơi lập dị, còn tất cả những con người thật của Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh nói đến đều rất giản dị, bình thường và tự nhiên như mọi người khác.

Sứ đồ Phaolô rất bình thường trong dáng vẻ và cách ăn mặc nên những người chống đối cho ông không có gì hấp dẫn. Tiên tri Êli rất đời thường nên bị bọn trẻ cho là gã sói đầu. Chúa Giê-su trông rất giống các môn đệ của Ngài nên khi người ta bắt Chúa họ phải cần Giuđa Ích-ca-ri-ốt làm dấu để khỏi bắt lầm với các môn đệ Ngài. Vì thế, để nhận biết những người của Đức Chúa Trời gởi đến đời sống chúng ta, đừng xem bộ dạng và dáng vóc bên ngoài mà hãy nhìn thấy ân tứ và sự xức dầu của Chúa trên người đó.

“Các ngươi đừng chỉ nhìn bề ngoài mà xét đoán, nhưng hãy xét đoán theo lẽ công bình.” (Giăng 7:24)
Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây