“Hai Khoảng Trống” Trong Tâm Hồn
December 18, 2014
Cầu Nguyện Không Bao Giờ Lỗi Thời
December 20, 2014

Các Ngươi Nói Ta Là Ai?

Trong bước đường theo Chúa, bạn nói Chúa là ai quan trọng hơn là người ta nói Chúa là ai.

Phaolô nói Đức Chúa Trời của ông đáp ứng mọi nhu cầu anh em y theo sự giàu có của Ngài.

Đavít nói Đức Chúa Trời của ông đã giải cứu ông, bảo vệ ông và đáp lời của ông.

Êli nói Đức Chúa Trời mà ông hầu việc sẽ làm phép lạ không cho mưa xuống đất.

Ba thanh niên người Do Thái công bố Đức Chúa Trời Đấng mà họ phục vụ sẽ giải cứu họ khỏi ngọn lửa hừng.

Đức Chúa Trời của bạn là ai quan trọng hơn người ta nói Ngài là ai. Đức Chúa Trời của bạn hứa cho bạn điều gì quan trọng hơn bạn nghe người ta nói Ngài hứa gì. Đức Chúa Trời của bạn làm gì cho bạn quan trọng hơn người ta nói Ngài đã làm gì.

“Ngài hỏi các môn đệ: ‘Còn chính các con thì cho rằng Ta là ai?’”
(Mathiơ 16:15)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây