Quy Luật Tất Yếu Của Cuộc Sống
January 23, 2014
Kế Toán Của Trời Khác Kế Toán Của Đời
January 25, 2014

Cách Dâng Trọng Hơn Của Dâng

Đối với Đức Chúa Trời, cách dâng quan trọng hơn của dâng.

Chúng ta dâng cho Chúa với thái độ nào, với động cơ nào quan trọng hơn chúng ta dâng cho Chúa bao nhiêu.

Chúa nhìn cách người dâng tiền hơn tiền người ta dâng.

Vấn đề không phải là bạn dâng hết của bạn có mà là bạn còn bao nhiêu của sau khi bạn dâng.

Có thể có dâng mà không yêu Chúa nhưng không thể có yêu Chúa mà không dâng.

Đây là bài học mà Chúa Giê-su dạy khi Ngài thấy người đàn bá goá dâng hai đồng xu.

“Ngài nói: “Thật Ta bảo cho các con biết, bà goá nghèo khổ này đã dâng nhiều hơn tất cả, vì những người kia lấy của dư mà dâng, còn bà này dù túng ngặt, đã dâng hết số tiền mình có để nuôi sống.”
(Luca 21:3-4)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây