Phước “Cựu” Hay Phước “Tân” ?
March 24, 2015
“Nghề Dạy Nghề”
March 26, 2015

Cái Tin Đánh Chết Cái Không Tin

Đời này thì quan niệm “cái nết đánh chết cái đẹp” nhưng Lời thì quan niệm “cái tin đánh chết cái không tin”

Tin có Đức Chúa Trời dễ hơn là tin không có Đức Chúa Trời.

Sống đức tin dễ hơn là sống không tin.

Đức tin chiến thắng sự không tin.

Đức tin nơi Chúa chiến thắng thế gian – sự không tin.

“Vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian. Đây là sự chiến thắng đã chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta.”
(1Giăng 5:4)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây