Suy Gẫm Mỗi Ngày

February 4, 2015

Tín Đồ “Xem Lễ” Hay Tín Đồ “Tế Lễ”

Đừng làm tín đồ xem lễ, hát lễ hay kể lể mà hãy làm tín đồ tế lễ. Hãy dâng thân thể làm tế lễ sống […]
February 3, 2015

Ngôn Ngữ Đức Tin

Người công chính sống nguyên tắc đức tin và nói ngôn ngữ đức tin. Những lời hứa của Đức Chúa Trời là ngôn ngữ đức tin. […]
February 2, 2015

“Có Ta Đây!” Hay “Có Con Đây”!

Chúng ta rất muốn nghe Chúa phán, “Có Ta đây” lúc chúng ta cần Ngài, nhưng Chúa cũng muốn nghe chúng ta thưa, “Có con đây” […]
February 1, 2015

Đức Chúa Trời Của Mọi Sự An Ủi

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của mọi sự an ủi. Trong 2Côrinhtô 1:3-9 chúng ta thấy Kinh Thánh lặp lại mười […]