Suy Gẫm Mỗi Ngày

January 30, 2015

Hành Trang Cho Thế Kỷ 21

Đối với những người tin cậy Chúa thì hành trang của chúng ta cho thế kỷ 21 được Chúa hứa trong Êsai 40:31. Đây là hành […]
January 29, 2015

Giải Quyết Nan Đề Cuộc Sống

Có thể nói Kinh Thánh là cuốn cẩm nang chỉ cho chúng ta cách để giải quyết tất cả những nan đề của cuộc sống con […]
January 28, 2015

Từ Thủ Thỉ Đến Hoan Hỉ

Chúa Giê-su phán những gì Ngài thủ thỉ bên tai chúng ta, chúng ta hãy rao giảng cách hoan hỉ cho mọi người. Đây là nguyên […]
January 27, 2015

Đức Tin Nghèo Khó Hay Đức Tin Giàu Có ?

Có người sống theo đức tin nghèo khó mà cũng có người sống theo đức tin giàu có. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su dạy rằng những […]