Suy Gẫm Mỗi Ngày

December 9, 2014

Khi Bắt Chước Không Phải Là Xấu

Kinh Thánh khuyến khích chúng ta hãy bắt chước những người bởi đức tin và kiên nhẫn mà hưởng các lời hứa, và Phaolô cũng bảo […]
December 8, 2014

Nhìn Đời Qua “Lăng Kính Tiên Tri”

Khi nhiều người đến xem Giăng Báp-tít, một tiên tri của Chúa, thì Chúa Giê-su hỏi họ ba lần “Các ngươi đi ra xem điều gì?” […]
December 7, 2014

Chức Tước Không Làm Nên Chức Vụ

Danh xưng chức tước không khiến bạn đứng trong chức vụ thánh. Bằng cấp học vị không làm bạn trở thành một mục sư hay sứ […]
December 6, 2014

Khôn Ngoan Vốn Sẵn Tính Trời

Câu chuyện Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đồ dạy chúng ta một bài học về sự khôn ngoan “kiểu trời” của Phierơ. Trước khi […]