Suy Gẫm Mỗi Ngày

December 1, 2014

Khi Mà Thành Thật Không Đủ Để Kinh Nghiệm Lẽ Thật

Trong Nước Đức Chúa Trời đôi khi thành thật không đủ để khiến chúng ta kinh nghiệm lẽ thật của Lời Chúa. Đức Chúa Trời muốn […]
November 30, 2014

Thái Độ “Cho Đến Khi . . .”

Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng ta là những kẻ tin Ngài có thái độ kiên định của đức tin, là thái độ “cho đến khi […]
November 29, 2014

Không Bao Giờ, Không Bao Giờ, Không Bao Giờ

Kinh Thánh đầy dẫy những lời khẳng định rằng Đức Chúa Trời “không bao giờ” làm điều này và “không bao giờ” làm điều nó. Và […]
November 28, 2014

Phất Cờ Lẽ Thật

Lẽ thật hay chân lý cuối cùng cũng chiến thắng. Vì thế Đức Chúa Trời muốn chúng ta hãy phất cờ lẽ thật để chúng ta […]