Suy Gẫm Mỗi Ngày

November 23, 2014

Biết Điều Cần Biết

Có nhiều thứ trên đời này không cần phải biết, nhưng có nhiều điều trong Lời Chúa mà chúng ta cần phải biết. Để sống trong […]
November 22, 2014

Mắt Thấy Tin Dấy

Đức tin thì không bởi mắt thấy nhưng mắt thấy sẽ dứt dấy đức tin. Dĩ nhiên, không phải bởi nhìn thấy những hoàn cảnh, nan […]
November 21, 2014

Kẻ Thù Của Mình Chính Là Người Nhà Mình

Lời Đức Chúa Trời đầy dẫy những nghịch lý có lý. Chúa Giê-su tuyên bố Ngài đến không phải để đem hoà bình trên đất mà […]
November 20, 2014

Phép Lạ Là Dấu Lạ

Chúa Giê-su nói với những người tìm kiếm Ngài không phải vì họ thấy những phép lạ Chúa làm mà vì họ ăn bánh và được […]