Suy Gẫm Mỗi Ngày

November 19, 2014

Môn Đồ Hoá “Tín Đồ”

Hội thánh không chỉ đi ra môn đồ hoá muôn dân nhưng hội thánh cũng cần môn đồ hoá “tín đồ”. Có những tín đồ đã […]
November 18, 2014

Biết Lời Lẫn Linh

Chúa Giê-su cho biết có những người không biết Kinh Thánh và cũng không biết quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay có những […]
November 17, 2014

Gẫm Nghĩ Sự Đời

Những con người nào học để thì giờ suy gẫm những gì Chúa phán và những gì Chúa làm sẽ là người trưởng thành thuộc linh. […]
November 16, 2014

Giờ Chưa Hiểu Sau Sẽ Hiểu

Khi Chúa Giê-su muốn rửa chân cho Phierơ thì Phierơ phản đối việc này nhưng Chúa nói với ông rằng những gì Ngài làm bây giờ […]