Suy Gẫm Mỗi Ngày

October 29, 2014

Trẻ Bồng Già Bế

Thật kỳ diệu khi khám phá ra rằng Đức Chúa Trời không chỉ bồng ẵm chúng ta từ lúc trẻ mà Ngài hứa bồng ẵm chúng […]
October 28, 2014

Gương Thần

Lời Đức Chúa Trời được ví như một cái gương soi giúp chúng ta thấy được toàn bộ con người của chúng ta. Con người là […]
October 27, 2014

Sự Kiện Theo Sau Sự Hiện Diện

Sự hiện diện của Đức Chúa Trời là sự kiện vượt trên mọi sự kiện. Bước chân của những người rao giảng và công bố Phúc […]
October 26, 2014

Nghe Đời Nói, Nhưng Gẫm Trời Làm

Qua câu chuyện trong Luca 18:1-8, Chúa Giê-su dạy cho chúng ta là những kẻ theo Ngài một nguyên tắc quan trọng trong việc học biết […]