Suy Gẫm Mỗi Ngày

October 9, 2014

Đừng Xin Lỗi Khi Giảng Về Tội Lỗi

Mỗi cơ đốc nhân được kêu gọi để làm sứ giả của tin lành và chức vụ của mỗi cơ đốc nhân là chức vụ giải […]
October 8, 2014

“Không Đủ Chỗ Chứa”

Chúa hứa rằng khi chúng ta đem hết thảy phần mười vào kho thì Đức Chúa Trời sẽ mở cửa sổ trên trời đổ phước trên […]
October 7, 2014

Gần Dại Thì Ngu, Gần Khôn Thì Sáng

Có một nguyên tắc sống quan trọng mà bạn cần biết : bạn muốn trở thành người nào thì hãy học theo người đó. Nếu bạn […]
October 6, 2014

Khi Một Cộng Một Không Phải Là Hai

Trong Nước Đức Chúa Trời, một cộng một không phải lúc nào cũng là hai. Có một phép tính mà Đức Chúa Trời chuyên gia là […]