Suy Gẫm Mỗi Ngày

September 19, 2014

Dám Làm Người “Xé Rào”

Để kinh nghiệm những gì bạn chưa hề kinh nghiệm trước đây, bạn phải làm những gì bạn chưa hề làm trước đây. Để có những […]
September 18, 2014

Biến Ước Mơ Thành Hiện Thực

Đức Chúa Trời là Đấng làm thành những ước mơ của con cái Ngài. Ngài là Đấng đặt những ước mơ trong lòng bạn và Ngài […]
September 17, 2014

Tin Thì Được Thưởng

Nhiều người chỉ dừng tại chỗ tin rằng Đức Chúa Trời thực hữu hay hiện hữu. Đức tin không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm này. […]
September 16, 2014

Mất Đức Tin Là Mất Tất Cả

Nếu bạn mất tiền, bạn sẽ mất đi một ít; nếu bạn mất đi danh dự, bạn sẽ mất đi rất nhiều; nhưng nếu mất đức […]