Suy Gẫm Mỗi Ngày

September 3, 2014

“Cúp” Cứu Rỗi

Dù con người có thể nhận được nhiều chiếc “cúp” giải thưởng ở thế gian, nhưng không nhận được “cúp” cứu rỗi thì thật bất hạnh […]
September 2, 2014

Dịp Tiện Chứ Không Phải Bất Tiện

Thật kỳ diệu khi khám phá ra rằng trong Thánh Linh luôn luôn có “dịp tiện” Thật ra, trong Thánh Linh “dịp” nào cũng là “dịp […]
September 1, 2014

Hãy Hành Động

Nếp sống của cơ đốc nhân theo Kinh Thánh không phải là một nếp sống thụ động và chờ thời mà là một nếp sống sống […]
August 30, 2014

Thờ Phượng “Nhép”

Đức Chúa Trời ban phước cho sự thờ phượng hết lòng, chứ Ngài không ban phước cho sự thờ phượng “nhép” – sự thờ phượng hình […]