Suy Gẫm Mỗi Ngày

July 17, 2014

Dùng Quá Khứ Hay Bỏ Quá Khứ

Đức Chúa Trời không dùng quá khứ để chọn chúng ta nhưng Ngài chọn chúng ta để dùng quá khứ của chúng ta. Nói cách khác, […]
July 16, 2014

Đời Bạc Đãi Nhưng Chúa Hậu Đãi

Khi đời bạc đãi bạn thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời hậu đãi bạn. Đức Chúa Trời không bao giờ ngược đãi hay bạc đãi, […]
July 15, 2014

Yêu Người Khó Hơn Yêu Chúa

“Tình yêu thương không làm hại người lân cận mình” chính là sự diễn ý của lời phán, “hãy yêu kẻ lân cận như mình” Trong […]
July 14, 2014

Định Kiến Hay Sáng Kiến ?

Đôi khi do định kiến mà chúng ta không vâng lời Chúa và không làm những gì Chúa kêu gọi và truyền bảo chúng ta làm. […]