Suy Gẫm Mỗi Ngày

June 27, 2014

Khoe Lẫn Khép

Theo Chúa bạn cần biết rằng có ân sủng để khoe mình và cũng có ân sủng để khép mình. Có ân sủng để khoe và […]
June 26, 2014

Tác Giả Và Tác Phẩm

Để hiểu rõ và thưởng thức tác phẩm, người ta cần biết rõ tác giả. Tác giả và tác phẩm gắn liền với nhau. Một khi […]
June 25, 2014

Ân Sủng Là Mẹ Đẻ Của Vui Mừng

Thật lý thú khi khám phá ra rằng từ ngữ Hy Lạp trong Tân ước dùng để nói về vui mừng có gốc từ chữ “charis” […]
June 24, 2014

Thái Độ Trọng Hơn Hành Động

Trong Nước Đức Chúa Trời, thái độ quan trọng hơn hành động. Hành động đúng nhưng thái độ sai thì Đức Chúa Trời cũng kể là […]