Suy Gẫm Mỗi Ngày

May 9, 2014

Dò Xét Mọi Ngõ Ngách

Đời sống tự nhiên có những “ngõ ngách” của nó và đời sống thuộc linh cũng có những “ngõ ngách” của nó. Và Đức Chúa Trời […]
May 8, 2014

Lịch Sử Của Hy Vọng

Lịch sử của con người hay của một người có thể là lịch sử của thất vọng. Nhưng lịch sử của Kinh Thánh là lịch sử […]
May 7, 2014

Mỗi Người Mỗi Ơn

Ân sủng của Đức Chúa Trời được gọi là ân sủng muôn màu và muôn vẻ. Trong Nước Đức Chúa Trời, có đủ loại ân sủng […]
May 6, 2014

Tín Cần Tin

Để trung tín thật chúng ta cần đức tin và đức tin giúp chúng ta trung tín thật. Để trung tín trong việc nhỏ cần đức […]