Suy Gẫm Mỗi Ngày

May 5, 2014

Ân Sủng Bây Giờ

Ân sủng của Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu quá khứ, hiện tại và tương lai của con người. Ân sủng của Đức Chúa Trời […]
May 4, 2014

Chúa Yêu Hay Yêu Chúa ?

Chúng ta thường được dạy rằng phải yêu Chúa như thế này, phải yêu Chúa như thế kia, nhưng bạn sẽ không bao giờ yêu Chúa […]
May 3, 2014

“Nhờ Ân Sủng” Và “Bởi Đức Tin”

Nguyên tắc “nhờ ân sủng” và “bởi đức tin” là nguyên tắc thuộc linh áp dụng cho mọi lĩnh vực của sự cứu rỗi, mọi nhu […]
May 2, 2014

Chúa Thấy Khác Ta Thấy

Có một loại “thần học” quan trọng về sự quan phòng của Đức Chúa Trời mà ta cần biết : thần học “thấy”. Chúa thấy khác […]