Suy Gẫm Mỗi Ngày

April 23, 2014

Nghịch Lý Của Tình Yêu

Nếu đọc kỹ 1Côrinhtô chương 13 của Kinh Thánh, chúng ta sẽ khám phá ra những nghịch lý của tình yêu. Yêu mà cũng không yêu. […]
April 22, 2014

Đức Tin Bày Tỏ Sẽ Nhận Quyền Năng Tỏ Bày

Câu chuyện về người đàn bà bị bệnh mất huyết sờ Chúa Giê-su và được lành dạy chúng ta một bài học đức tin : đức […]
April 21, 2014

Thường Trú Hay Tạm Trú

Đức Chúa Trời Đấng ngự trong chúng ta là Đấng thường trú chứ không phải tạm trú. Chữ “ngự’ trong Rôma 8:11 nghĩa là “lập cư, […]
April 20, 2014

Thử Thách Trăm Bề

Khi chúng ta bước theo Chúa, Đức Chúa Trời dùng nhiều loại thử thách để thử luyện chúng ta để chúng ta trở thành một công […]