Suy Gẫm Mỗi Ngày

February 24, 2015

Tin Là Hạ Mình Không Tin Là Kiêu Ngạo

Hành động tin cậy Chúa là một hành động khiêm nhường còn hành động vô tín là hành động kiêu ngạo. Nên không lạ gì trước […]
February 23, 2015

Tiêu Cực Lẫn Tích Cực

Những lời hứa của Đức Chúa Trời có cả khía cạnh tiêu cực lẫn khía cạnh tích cực. Lúc nào cũng có hai khía cạnh của […]
February 22, 2015

Cung Lúc Nào Cũng Lớn Hơn Cầu

Sự cung ứng của Đức Chúa Trời lúc nào cũng lớn hơn những nan đề của chúng ta. Trong 2Côrinhtô 6:4-10, Phaolô cho chúng ta biết […]
February 21, 2015

Sửa Trị Chứ Không Trừng Trị

Theo quan điểm Tân ước Đức Chúa Trời sửa trị con cái và dân sự Ngài chứ Ngài không có trừng trị họ. Theo Kinh Thánh […]