Suy Gẫm Mỗi Ngày

January 22, 2014

Ngợi Khen Là Sức Mạnh

Đời này nói tri thức là sức mạnh còn Đức Chúa Trời phán ngợi khen Chúa là sức mạnh – sức mạnh thuộc linh. Khi chúng […]
January 21, 2014

Thời Điểm Hay Thời Gian

Đức Chúa Trời làm việc theo thời điểm của Ngài, chứ không theo thời gian của chúng ta. Thời gian của chúng ta có quá khứ, […]
January 20, 2014

Bí Mật Được “Bật Mí”

Kinh Thánh khẳng định những điều bí mật hay huyền nhiệm thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng những điều được mặc khải và bày tỏ thì […]
January 19, 2014

Đức Tin Hôm Nay Và Đức Tin Ngày Mai

Đức Chúa Trời muốn chúng ta có cả đức tin cho hôm nay và đức tin cho ngày mai. Đức tin hôm nay giúp chúng ta […]