Suy Gẫm Mỗi Ngày

February 20, 2015

Kẻ Gieo Người Gặt Đều Vui Vẻ

Trong đời sống theo Chúa và hầu việc Chúa, Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng ta học nguyên tắc thuộc linh này : cả người gieo […]
February 19, 2015

Đức Tin “Đột Phá”

Đức tin đột phá sẽ khám phá ra ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh và nan đề. Người đàn bà bị bệnh […]
February 18, 2015

Luôn Luôn Có Và Có Luôn Luôn

Liên quan đến sự đáp ứng nhu cầu của chúng ta thì Đức Chúa Trời muốn chúng ta luôn luôn có và có luôn luôn. “Luôn […]
February 17, 2015

Biết Cha, Biết Ma : Trăm Trận Trăm Thắng

Để đắc thắng trong cuộc chiến thuộc linh bạn cần biết trật tự hiểu biết của Kinh Thánh trong mối liên hệ của cơ đốc nhân […]