Suy Gẫm Mỗi Ngày

January 3, 2014

Nghịch Lý Là Chân Lý

Khi bạn thấy chỗ nào trong Kinh Thánh mà dường như phi lý hay nghịch lý là chỗ bạn sẽ tìm thấy chân lý. Charles Spurgeon […]
January 2, 2014

Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Mới

Mỗi ngày Đức Chúa Trời muốn đem những ý tưởng của Ngài đến với chúng ta, và đây là cách giúp chúng ta phân biệt những […]
August 19, 2013

Ba Chiều Kích

Như thế thế giới vật chất có ba chiều kích thì Kinh Thánh cũng có ba chiều kích. Để hiểu và áp dụng Kinh Thánh, bạn […]
August 18, 2013

Độc Đáo Hay Độc Đoán ?

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự độc đáo, chứ không phải Đức Chúa Trời của sự độc đoán. Chẳng hạn, […]