Suy Gẫm Mỗi Ngày

August 17, 2013

Đức tin : Đường đến Kho Báu

Đức tin quý báu nơi những lời hứa quý báu của Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đến kho báu của Đức Chúa Trời. Sở dĩ […]
August 16, 2013

Một Lần “Thử Chúa” Nhiều Lần “Chúa Thử”

Trong hành trình theo Chúa, rất nhiều lần Đức Chúa Trời “thử” chúng ta, nhưng chỉ có một lần Chúa cho phép chúng ta “thử” Chúa. […]
August 15, 2013

Dấu Hiệu Không Tin Và Tín Hiệu Đức Tin

Khi chúng ta không thấy dấu hiệu gì của sự đáp lời, của sự chữa lành và của sự dẫn dắt thì đó là lúc Đức […]
August 14, 2013

Được Ban Phước Lẫn Thấy Phước

Theo Malachi 3:10-13, khi chúng ta nộp một phần mười, chúng ta không chỉ được Đức Chúa Trời ban phước nhưng chúng ta được gọi là […]