Suy Gẫm Mỗi Ngày

August 13, 2013

Được Thương Xót Lẫn Được Ân Sủng

Sự thương xót nghĩa là Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta những gì chúng ta đáng phải chịu, còn ân sủng là Đức Chúa […]
August 12, 2013

“Chén Tôi Đầy Tràn”

Đức Chúa Trời mà chúng ta tin và hầu việc là Đức Chúa Trời của “chén tôi đầy tràn”. Đức Chúa Trời làm cho chén phước […]
August 11, 2013

Trả Cho “Sê-sa” Lẫn Cho Đức Giê-hô-va

Hãy trả cho sê sa những gì của Sê-sa; hãy trả cho Đức Giêhôva những gì của Đức Giêhôva. Đây là mạng lệnh của Chúa dành […]
August 10, 2013

Cần Hối Cải Không Cần Mặc Khải

Thật ra, nhiều lẽ thật trong Kinh Thánh, không cần “sự mặc khải” mới hiểu được mà chỉ cần “sự hối cải” thì sẽ hiểu. Nói […]