Suy Gẫm Mỗi Ngày

August 9, 2013

Thử Lẫn Luyện

Cách Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta thật là tuyệt vời. Ngài kêu gọi chúng ta, dẫn dắt chúng ta và dạy dỗ chúng ta […]
August 8, 2013

Từ Điêu Tàn Đến Huy Hoàng

Cách Đức Chúa Trời thay đổi một người và sử dụng một người thật khó hiểu và lạ đời đối với suy nghĩ tự nhiên. Có […]
August 7, 2013

Khẩu Hiệu Kinh Doanh

Kinh doanh trong Nước Đức Chúa Trời khác kinh doanh trong thế gian. Khẩu hiệu của kinh doanh ở đời là “làm ăn để làm giàu”. […]
August 6, 2013

Tin Thì Không Kiêu Mà Kiêu Thì Không Tin

Người công chính sống bởi đức tin còn người kiêu ngạo sống bởi vô tín. Người công chính sống bởi đức tin còn người kiêu ngạo […]