Suy Gẫm Mỗi Ngày

July 28, 2013

Mười Còn Hai

Tất cả luật Cựu ước được tóm tắt trong Mười Điều Răn. Còn tất cả luật Tân ước được tóm tắt trong hai điều : yêu […]
July 27, 2013

Một Thời Đã Tin Và Một Thời Không Tin

Một bài học chúng ta học được từ dân Y-sơ-ra-ên dưới thời của Môise là họ có thời đã tin cậy Chúa theo như Hêbơrơ 11:29 […]
July 26, 2013

Bỏ “Vỏ Dưa” Lấy “Vỏ Dừa”

Smith Wisleggworth, một sứ đồ đức tin, có lần đã nói, “Có một nguyên tắc liên hệ đến việc tin cậy Chúa mà khiến cho Đức […]
July 25, 2013

Công Trình Lẫn Tiến Trình

Trong sự cứu rỗi mà chúng ta kinh nghiệm trong Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta cần biết nguyên tắc quan trọng này : công trình […]