Suy Gẫm Mỗi Ngày

February 16, 2015

Sĩ Diện Hay Hiện Diện ?

Chính vì muốn giữ thể diện hay sĩ diện mà nhiều cơ đốc nhân đánh mất sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong hội thánh […]
February 15, 2015

Tâm Linh Nghèo Khó Nhưng Tâm Trí Giàu Có

Trong Nước Đức Chúa Trời nghèo khó tức là giàu có. Khi một người có tâm linh nghèo khó người đó sẽ được giàu có. Đức […]
February 14, 2015

Độ Lượng Hay Đo Lường

Đức Chúa Trời nuôi các tôi tớ Ngài theo sự “độ lượng” của Ngài, còn đôi khi hội thánh nuôi các đầy tớ Chúa theo sự […]
February 13, 2015

Tin Thì Không Vội

Đức tin nơi Chúa là học chờ đợi Chúa trong những lúc không thể đợi chờ. Đức tin nơi Chúa là không vội vã mà lại […]