Không Trả Lời Khác Trả Lời Không
November 11, 2014
Tiền Bất Chính Hay Tiền Công Chính
November 13, 2014

Chắc Chắn Đau Buồn Không Thiếu

Theo Chúa và hầu việc Chúa đau buồn và thử thách chắn chắn là không thiếu, chỉ có điều là chúng ta đừng “xin kiếu”.

Sự đau buồn của chúng ta không lớn hơn sự an ủi của Ngài.

Sự mất mát của chúng ta không lớn hơn sự bù đắp của Ngài.

Sự thất vọng của chúng ta không lớn hơn hy vọng của Ngài.

Trong đời đau buồn thì không thiếu nhưng trong Lời ân sủng cũng không bao giờ thiếu.

“Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa Cứu Thế có thể ở luôn trong tôi.”
(2Côrinhtô 12:9)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây