Chúa Không Chậm Trễ Mà Do Người Chậm Tin

Trẻ Bồng Già Bế
October 29, 2014
Chúa Chuộng Thương Xót Hơn Chuộng Của Lễ
November 1, 2014

Chúa Không Chậm Trễ Mà Do Người Chậm Tin

Đức Chúa Trời không bao giờ chậm trễ về lời hứa của Ngài, dù đó là lời hứa thuộc lĩnh vực nào. Điều gì Ngài hứa thì Ngài sẽ làm ứng nghiệm theo đúng thời điểm của Ngài.

Ngài không bao giờ chậm trễ để đáp lời cầu nguyện của bạn. Ngài không bao giờ chậm trễ để giải cứu bạn và chữa lành bạn. Ngài luôn luôn muốn giải cứu, muốn đáp lời, muốn chữa lành, muốn làm phép lạ và muốn thăm viếng chúng ta, nhưng vấn đề là chúng ta đôi khi chậm tin Chúa và Lời của Ngài.

Không phải Đức Chúa Trời chậm trễ thực hiện những gì Ngài hứa mà do chúng ta chậm tin nên chúng ta làm chậm trễ sự ứng nghiệm lời hứa của Ngài.

Do đó trong nhiều trường hợp vấn đề nằm ở việc con người chậm tin, chứ không phải Đức Chúa Trời chậm trễ. Chậm tin nên chậm trễ và chậm trễ là do chậm tin.

“Không phải Chúa chậm trễ thực hiện lời hứa như người ta tưởng. Nhưng Ngài kiên nhẫn chờ đợi.”
(2Phierơ 3:9)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây