Đức Chúa Trời Từ Bi Bác Ái
August 27, 2014
Quỳ Hay Không Quỳ ? Không Thành Vấn Đề
August 29, 2014

Chức Vụ Là Phục Vụ

Hãy nhớ rằng chức vụ hầu việc Chúa là phục vụ, chứ không chỉ hưởng thụ.

Chúa Giê-su huấn luyện các môn đồ của Ngài thời xưa nguyên tắc phục vụ trước khi hưởng thụ qua việc truyền bảo hãy phân phát bánh để nuôi năm ngàn người ăn trước khi Ngài cho họ nhận được mười hai giỏ đầy.

Vì thế, chức vụ là phục vụ chứ không phải hưởng thụ. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta bước vào chức vụ hầu việc Chúa để chúng ta phục vụ người khác, đáp ứng nhu cầu người khác và giúp đỡ người khác.

Ngay cả Ngài ban ân tứ chức vụ là cũng để chúng ta phục vụ người khác vì lợi ích chung. Nên chức vụ là phục vụ, chứ chức vụ không phải là địa vị hay danh xưng.

Đừng chạy theo danh xưng chức tước mà hãy phục vụ thì Đức Chúa Trời sẽ đặt bạn vào chức vụ.

“Tôi chẳng kể mạng sống mình là quý, miễn sao chạy xong cuộc đua và hoàn tất chức vụ nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-su.”
(Công vụ 20:24)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây