Người Mà Được Chúa “Thăng Chức”
September 27, 2014
Hãy Sẵn Sàng Cho Thiên Đàng
September 29, 2014

Đừng Làm Tín Đồ “Thời Tiết”

Hãy giảng Lời Chúa bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất luận gặp thời hay không gặp thời, bất luận thuận tiện hay không thuận tiện là một mạng lệnh của Chúa dành cho mỗi cơ đốc nhân. Nhưng chúng ta có thể áp dụng câu này cho các lĩnh vực khác của đời sống đức tin.

Hãy thờ phượng Chúa bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh.

Hãy hầu việc Chúa bất luận thuận tiện hay không thuận tiện.

Hãy tin cậy Chúa bất luận gặp thời hay không gặp thời.

Đừng làm tín đồ “thời tiết” mà hãy làm môn đồ thánh khiết. Đây là mạng lệnh của Chúa dành cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

“Hãy kiên trì rao giảng lời Chúa, dù gặp thời hay không.”
(2Timôthê 4:2)