Đời Bạc Đãi Nhưng Chúa Hậu Đãi
July 16, 2014
Bình Thường Mà Lại Phi Thường
July 18, 2014

Dùng Quá Khứ Hay Bỏ Quá Khứ

Đức Chúa Trời không dùng quá khứ để chọn chúng ta nhưng Ngài chọn chúng ta để dùng quá khứ của chúng ta. Nói cách khác, có những quá khứ trong cuộc đời chúng ta mà Đức Chúa Trời xoá sạch khi chúng ta ăn năn và tin nhận Ngài. Đó là những quá khứ tội lỗi và đen tối.

Nhưng cũng có những cái thuộc về quá khứ mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng trong tương lai. Có thể đó là học thức của chúng ta, nghề nghiệp của chúng ta, nền học vấn của chúng ta, kinh nghiệm của chúng ta . . . những điều này Đức Chúa Trời có thể dùng nó trong tương lai để hoàn thành ý định của Ngài cho đời sống và chức vụ của bạn.

Đức Chúa Trời dùng cái quá khứ là người Pharisi, là công dân La Mã, là người Do Thái của sứ đồ Phaolô để làm vinh hiển Danh Ngài. Vậy hãy sẵn sàng cho Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta tuỳ ý Ngài muốn, và đôi khi Ngài chọn dùng chính những quá khứ “vàng son” của chúng ta để tôn vinh Ngài và mở mang Vương Quốc Ngài.

“Nên Ngài vui lòng dùng điều bị coi là ngu dại của việc truyền giảng Phúc Âm để cứu rỗi những người tin.”
(1Côrinhtô 1:21)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây