Không Chỉ Là Ảnh Hưởng Mà Là Tin Tưởng
June 28, 2014
Thần Học “Xỏ Tai”
June 30, 2014

Đường Lạ Lối Mới

Thật lạ lùng Đức Chúa Trời không hứa dẫn dắt chúng ta trên những “đường xưa lối cũ”, mà Ngài hứa dẫn dắt chúng ta trên con đường mà chúng ta không quen thuộc, những con đường xa lạ với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng ta.

Đây là cách Đức Chúa Trời dẫn dắt đời sống của chúng ta trong lĩnh vực tự nhiên lẫn lĩnh vực siêu nhiên.

Những con đường không quen thuộc chính là những thách thức mới, mục tiêu mới, khải tượng mới, chức vụ mới, hội thánh mới, vùng đất mới mà Đức Chúa Trời muốn dẫn chúng ta đến.

Và Đức Chúa Trời đảm bảo với chúng ta rằng Ngài sẽ, “biến tối tăm thành ánh sáng.”

Nếu chúng ta muốn sống trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, đừng chọn đi “đường xưa lối cũ” nữa, mà hãy chấp nhập thách thức để đi trên những “đường lạ lối mới” của Đức Chúa Trời.

“Ta sẽ dắt những kẻ mù bằng con đường mà chúng chưa biết; dẫn họ đi trên các nẻo mà chúng chưa hay.” (Êsai 42:16)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây