Từ Thủ Thỉ Đến Hoan Hỉ
January 28, 2015
Hành Trang Cho Thế Kỷ 21
January 30, 2015

Giải Quyết Nan Đề Cuộc Sống

Có thể nói Kinh Thánh là cuốn cẩm nang chỉ cho chúng ta cách để giải quyết tất cả những nan đề của cuộc sống con người.

Những câu chuyện của Kinh Thánh và những nhân vật trong Kinh Thánh đều nhằm cung cấp cho chúng ta những giải pháp cho những nan đề của cuộc sống con người.

Không có một nan đề nào của con người mà Kinh Thánh không bàn đến. Bạn sẽ tìm thấy những giải pháp cho những nan đề của cuộc sống và câu trả lời cho những vấn nạn của thời đại trong những câu chuyện của Kinh Thánh.

“Những gì xảy ra cho họ là để làm gương và được ghi lại để nhắc nhở chúng ta là những người sống trong thời kỳ cuối cùng nầy.”
(1Côrinhtô 10:11)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây