Từ Hữu Hạn Đến Vô Hạn
May 29, 2014
Đời Bỏ Nhưng Chúa Không Bỏ
June 1, 2014

Giàu Một Đời Hay Giàu Muôn Đời

Sự thịnh vượng và giàu có của Đức Chúa Trời không chỉ là một đời mà là muôn đời.

Để ý Thi Thiên 112 khi mô tả một đời sống thịnh vượng và giàu có thì dùng những từ ngữ như : kiên định, vững bền, đời đời, không hề lay động . . .

Phước công chính của người sẽ còn mãi mãi . . . Người công chính sẽ chẳng bao giờ bị lay chuyển .. . Người sẽ được ghi nhớ đến muôn đờ .. . Lòng người kiên định, người tin cậy nơi CHÚA . . .

Đây là sự thịnh vượng và giàu có của Đức Chúa Trời và đây cũng là sự thịng vượng và giàu có Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài đeo đuổi và tìm kiếm.

Thà chọn giàu muôn đời hơn là giàu một đời.

“Phước cho người nào kính sợ CHÚA;
Rất thích làm theo các điều răn của Ngài.
Con cháu người sẽ cường thịnh trong xứ; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có ở trong nhà người; phước công chính của người sẽ còn mãi mãi.”
(Thi Thiên 112:1-3)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây