Giới Thiệu Trường Mùa Gặt

Giới Thiệu Hội Thánh Lời Ân Sủng
July 13, 2013
Liệu Pháp Thuộc Linh-MS Ngô Minh Hòa
July 19, 2013

Giới Thiệu Trường Mùa Gặt

“Mùa gặt thì thật trúng,nhưng con gặt thì ít.Vậy, hãy cầu xin CHÚA MÙA GẶT sai thợ gặt vào MÙA GẶT CỦA NGÀI.”
Được thành lập từ năm 1997, có thể nói Trường Kinh Thánh Mùa Gặt là một trong những trường huấn luyện Kinh Thánh cách hệ thống lâu năm nhất tại Việt Nam.
Trường Kinh Thánh Mùa Gặt là trường Kinh Thánh dành cho những ai được kêu gọi rao truyền Phúc Âm và giảng dạy Lời Đức Chúa Trời. Khải tượng của chúng tôi là trang bị các tín hữu để hoàn tất ơn gọi và chức vụ mà Đức Chúa Trời kêu gọi họ.
Chúng tôi tiếp nhận học viên từ mọi hội thánh Chúa.
Chương trình của Đức Chúa Trời trong thời điểm hiện nay là dấy lên những hội thánh địa phương mạnh mẽ, và chúng tôi tin rằng nguyên tắc chung cho các hội thánh địa phương là mỗi hội thánh tự cung, tự cấp và tự phát triển, Chương trình học được thiết kế nhằm giúp các học viên được trang bị đầy đủ cả về hiểu biết Kinh Thánh lẫn kinh nghiệm trong chức vụ hầu việc Chúa bằng quyền năng và sự xức dầu của Thánh Linh. Và chúng tôi tin rằng học viên sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành những “Thợ Gặt” kết quả cho vương quốc Chúa.