Sự Kiện Theo Sau Sự Hiện Diện
October 27, 2014
Trẻ Bồng Già Bế
October 29, 2014

Gương Thần

Lời Đức Chúa Trời được ví như một cái gương soi giúp chúng ta thấy được toàn bộ con người của chúng ta. Con người là gì và con người đến từ đâu được tìm thấy đầy đủ trong Lời Đức Chúa Trời.

Gương soi Lời Chúa giúp chúng ta thấy được con người thật của chúng ta, thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Gương soi Lời Chúa không chỉ phơi bày tội lỗi của chúng ta nhưng cũng chỉ ra giải pháp để chúng ta được tha tội.

Gương soi Lời Chúa không chỉ cho con người thấy tiền công của tội lỗi là sự chết nhưng cũng chỉ cho con người thấy sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Gương soi của Lời Chúa không chỉ cho chúng ta thấy ngoài Chúa chúng ta bất lực, vô vọng và chết mất nhưng cũng tỏ cho thấy trong Chúa chúng ta được cứu rỗi, sự sống và hy vọng.

“Gương kia ngự ở trong Lời,
Thế gian đen tối trong đời nơi nơi.
Xưa kia tội lỗi nhất trần,
Ngày nay Huyết Chúa trong ngần xoá bôi.”

“Kẻ nào nghe Lời Chúa mà không thực hành cũng giống như một người soi mặt trong gương.” (Giacơ 1:23)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây