Hoặc Là A-men Hoặc Là Ăn Năn
February 25, 2015
Bản Chỉ Đường Cho Người Hầu Việc Chúa
February 27, 2015

Hạ Mình Lẫn Tôn Cao

Trong Nước Đức Chúa Trời có sự hạ mình lẫn sự tôn cao.

Hạ mình là phần của chúng ta và tôn cao là phần của Đức Chúa Trời.

Hạ mình là điều kiện và tôn cao là phần thưởng.

Không thể có hạ mình mà không có tôn cao và cũng không thể có tôn cao mà không có hạ mình.

Đây là nguyên tắc Nước Trời và đây là nguyên tắc của Trời.

“Anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên.”
(1Phierơ 5:6)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây