Giải Quyết Nan Đề Cuộc Sống
January 29, 2015
Đức Chúa Trời Của Mọi Sự An Ủi
February 1, 2015

Hành Trang Cho Thế Kỷ 21

Đối với những người tin cậy Chúa thì hành trang của chúng ta cho thế kỷ 21 được Chúa hứa trong Êsai 40:31.

Đây là hành trang mà bạn cần phải biết khi sống trong thế kỷ 21 đầy biến động và bất trắc này.

Đức Chúa Trời hứa trang bị cho chúng ta một hành trang vững chắc để chúng ta vững vàng theo Chúa giữa bao biến động của cuộc đời. Một khi bạn học trông đợi Chúa trong sự thờ phượng và tin cậy thì bạn sẽ nhận được sức lực của Chúa để làm hành trang thuộc linh cho bạn.

Đúng như lời của một bài hát, “Người đợi trông Chúa trên cao thêm sức mới Chúa ban từ trời. Nhờ quyền năng Đức Thánh Linh làm hành trang theo Chúa hôm nay, đi mà không mòn mỏi …”

“Nhưng ai trông cậy nơi CHÚA sẽ được phục hồi sức mới, cất cánh bay cao như chim phượng hoàng; Chạy mà không mệt nhọc, đi mà không kiệt sức.”
(Êsai 40:31)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây