Hiện Hữu Trong Những Hoàn Cảnh “Hi Hữu”

Thành Sự Tại Thiên
December 27, 2014
Lời Nguyện Mình Chúa Có Nghe Không ?
December 29, 2014

Hiện Hữu Trong Những Hoàn Cảnh “Hi Hữu”

Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài luôn hiện hữu trong những hoàn cảnh “hi hữu” của cuộc đời chúng ta.

Chúng ta không sợ hãi vì Ngài hiện hữu trong những nan đề “hi hữu” mà chúng ta đang đối diện.

Chúng ta dạn dĩ đến gần Ngài bất cứ lúc nào vì Ngài hiện hữu để ban sự thương xót và ân sủng lúc chúng ta cần.

Chúng ta sống trong sự bình an vì Ngài hiện hữu trong sự sống phục sinh của Ngài.

Và chúng ta hiện hữu được là vì Ngài hiện hữu trong sự hiện hữu của chúng ta. Ngài hiện hữu trong sự hiện diện của Ngài và trong sự hiện diện của Ngài có sự hiện hữu của Ngài.

Hãy nhận biết sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh thì bạn sẽ khám phá ra Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

“Người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và tưởng thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài.”
(Hêbơrơ 11:6)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây