Tin Là Hạ Mình Không Tin Là Kiêu Ngạo
February 24, 2015
Hạ Mình Lẫn Tôn Cao
February 26, 2015

Hoặc Là A-men Hoặc Là Ăn Năn

Đối với Lời Đức Chúa Trời mà chúng ta nghe, chúng ta hoặc là A-men hoặc là ăn năn. Không còn sự chọn lựa nào khác.

Khi một người ăn năn thật người đó sẽ nói A-men với Đức Chúa Trời.

Khi một người thay đổi thật người đó sẽ nói A-men với chương trình của Đức Chúa Trời.

Khi một người đổi mới tâm trí thật người đó sẽ nói A-men với ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Nên chúng ta hoặc là chọn amen, còn không chúng ta phải ăn năn, vì một người ăn năn thật sẽ nói A-men với tất cả những gì Đức Chúa Trời phán với mình.

“Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là “Có”. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói “A-men” để tôn vinh Đức Chúa Trời.”
(2Côrinhtô 1:20)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây