Kế Toán Của Trời Khác Kế Toán Của Đời

Cách Dâng Trọng Hơn Của Dâng
January 24, 2014
Thông Thạo Ngôn Ngữ Đức Tin
March 1, 2014

Kế Toán Của Trời Khác Kế Toán Của Đời

Đức Chúa Trời thấy người giàu là nghèo và thấy người nghèo là giàu. Đức Chúa Trời nhìn người giàu và nhìn kẻ nghèo khác con người nhìn. Đức Chúa Trời tính toán khác con người tính toán. Con người tình toán theo “con số”, còn Đức Chúa Trời tính toán theo “tấm lòng”.

Đức Chúa Trời kể người nghèo dâng nhiều mà lại kể kẻ giàu dâng ít.

Đức Chúa Trời kể người ít có nhiều và kể người nhiều có ít.

Đức Chúa Trời kể người làm lãnh đạo là đầy tớ và kể người đầy tớ là lãnh đạo.

Đức Chúa Trời kể người giàu là nghèo và người nghèo là giàu.

Đức Chúa Trời kể người sống là chết và người chết là sống.

Đức Chúa Trời kể người mất là được và người được lại mất.

“Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ cho các con.” (Mathiơ 20:26)