Không Bao Giờ, Không Bao Giờ, Không Bao Giờ

Phất Cờ Lẽ Thật
November 28, 2014
Thái Độ “Cho Đến Khi . . .”
November 30, 2014

Không Bao Giờ, Không Bao Giờ, Không Bao Giờ

Kinh Thánh đầy dẫy những lời khẳng định rằng Đức Chúa Trời “không bao giờ” làm điều này và “không bao giờ” làm điều nó. Và khi bạn biết những lời hứa chắc chắn “không bao giờ” của Đức Chúa Trời thì bạn sẽ không bao giờ nghi ngờ Chúa và Lời Chúa nữa.

Chúa hứa rằng Chúa không bao giờ lìa hay bỏ chúng ta. Chúa hứa rằng Chúa không bao giờ để chúng ta bị rúng động. Chúa hứa rằng Chúa không bao giờ nói dối. Điều Ngài hứa thì Ngài làm.

Chúa hứa rằng Chúa không bao giờ ngừng ban ơn. Chúa hứa rằng Chúa không bao giờ vi phạm giao ước của Ngài.

Đức Chúa Trời đảm bảo với bạn rằng “Ngài không bao giờ . . . và Ngài cũng muốn bạn đảm bảo với Ngài rằng bạn không bao giờ nghi ngờ Lời Ngài.

“Ngài sẽ không bao giờ để người công chính bị rúng động.”
(Thi Thiên 55:22)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây