Vinh Hiển Cho Trời Và Bình An Cho Đời
December 25, 2014
Thành Sự Tại Thiên
December 27, 2014

Không Làm Thì Không Ăn

Tin lành không cổ xuý cho sự lười biếng và Đức Chúa Trời cũng không chúc phước cho những người lười biếng. Mạng lệnh của Đức Chúa Trời là làm việc trong sáu ngày và nghỉ ngày thứ bảy và mạng lệnh của tin lành người nào không muốn làm việc thì cũng đừng ăn.

Đức Chúa Trời chỉ ban phước cho mọi việc tay chúng ta làm chứ không ban phước cho sự lười biếng không chịu làm việc. Nên để Đức Chúa Trời ban phước và đáp ứng nhu cầu của bạn thì hãy bắt đầu tìm một công việc chân chính nào đó làm rồi Đức Chúa Trời có lý do để chúc phước cho bạn và làm cho bạn được thịnh vượng.

Sống bởi đức tin không có nghĩa ngồi đó chờ đợi Chúa tiếp trợ mà hãy ra tay làm một công việc nào đó rồi bạn sẽ kinh nghiệm phép lạ tiếp trợ của Chúa.

“Chúng tôi đã truyền điều này: ‘Nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn.’”
(2Têsalônia 3:10)

Trích Từ Sách ” Mỗi Ngày Một Ý Tưởng Của MS Anhre “. Quý vị có thể Đặt Sách Tại Đây